OrganitzacióAssemblea Nacional


És l’òrgan de màxima representació, decisió, debat i participació.

> Es reuneix de manera ordinària cada quatre anys i hi poden participar tots els associats del Partit Demòcrata (PDeCAT).

> Estableix el posicionament ideològic i fixa l’estratègia del partit.


Consell Nacional


És el màxim òrgan de decisió, debat, participació i control del partit entre Assemblees Nacionals.

> Vetlla pel compliment dels acords i les línies estratègiques i polítiques aprovades per l’Assemblea Nacional.

> Controla i impulsa l’acció de la Direcció Executiva, així com el debat i la presa de decisions sobre temes polítics i estratègics quan ho considera oportú.


Presidència


Òrgan de màxima representació política, institucional i de coordinació del partit, sense tenir cap tasca executiva.

> Està formada per un president i un vicepresident que són escollits per l’Assemblea Nacional a través d’un procediment d’eleccions obertes amb una llista tancada i bloquejada.


Direcció Executiva


És l’òrgan executiu del partit i ostenta la seva representació legal.

> Està formada per un màxim de dotze membres entre els quals hi ha un coordinador general. Els seus membres són escollits per l’Assemblea Nacional a través d’un procediment d’eleccions obertes amb una llista tancada i desbloquejada.


Comitè Nacional


És l’òrgan de coordinació, debat i assessorament emanat de l’Assemblea Nacional que té com a funcions coordinar i debatre l’estratègia de les línies polítiques del partit i assessorar a la Direcció Executiva sobre qualsevol tema o qüestió que aquesta li demani.

El formen un màxim de 60 persones entre les quals hi ha:

> El President i Vicepresident

> La Direcció Executiva

> 10 persones responsables dels Àmbits Temàtics

Les presidències de les Vegueries

La Presidència del Consell d’Acció Municipal

10 persones escollides per i entre les persones associades que siguin electes locals

10 persones membres del Consell Nacional

2 membres de l’organització juvenil vinculada al partit 

La persona o persones que representin el grup de Gent Gran


Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència, el Compliment Ètic i de Garanties


És l’òrgan encarregat de vetllar per la qualitat democràtica del partit i pel correcte desenvolupament dels processos electorals interns.

Està formada per cinc membres, escollits mitjançant un procediment d’eleccions obertes, d’entre les persones associades. Es permet la presentació de llistes obertes, així com la presentació de candidatures individuals. Ostenta la presidència de la Comissió el membre que ha obtingut més vots en el procés d’elecció.

Algunes de les funcions principals són:

Elaborar una proposta de Codi Ètic i de Transparència. 

Tramitar els expedients disciplinaris, d’acord amb el procediment establert en el Títol IX dels Estatuts. 

Tramitar i resoldre la impugnació contra els acords dels òrgans de partit. 

Avaluar amb caràcter periòdic l’aplicació dels Estatuts, i de la reglamentació del partit que se’n derivi, i del Codi Ètic i de Transparència. 

> Proposar millores als Estatuts, i a la reglamentació del partit que se’n derivi, i al Codi Ètic i Transparència. 

Assessorar els diferents nivells de l’organització en l’àmbit de les seves funcions. 

Vetllar pel correcte desenvolupament dels processos electorals interns. 

> Organitzar formacions per a totes les persones associades en matèria de transparència i compliment. 

Elaborar una proposta de regulació perquè es respecti i garanteixi en tots els nivells la representativitat territorial en els processos d’eleccions obertes.


Consell d’Acció Municipal


És l’òrgan de coordinació, debat i proposta en l’àmbit de la política municipal.

Agrupa alcaldes i alcaldesses, caps de llista, consellers i conselleres comarcals, i diputats i diputades provincials.

Es reuneix, com a mínim, de forma semestral.


Comissió Econòmica


És l’òrgan permanent del PDeCAT encarregat de fer el seguiment pressupostari i comptable de les finances del partit.

Està formada per cinc membres escollits mitjançant un procediment d’eleccions obertes, entre les persones associades del partit. Es permet la presentació de llistes obertes, així com la presentació de candidatures individuals. Ostenta la presidència de la Comissió el membre que ha obtingut més vots en el procés d’elecció. 

Algunes de les funcions principals són:

Assessorar la Direcció Executiva i el Consell Nacional en temes econòmics i financers interns del partit.

Fer el seguiment i supervisar l'administració pressupostària, comptable i patrimonial del partit i controlar que s'ajusta a les resolucions adoptades pels òrgans competents. D’igual manera, controlar el finançament del partit i la transparència d’aquest.

Controlar l’execució del pressupost aprovat pel Consell Nacional i informar anualment el Consell Nacional sobre l’execució d’aquest.

Supervisar els comptes anuals i emetre un informe previ a l’aprovació dels comptes per part del Consell Nacional.

Retre comptes de la seva gestió davant l’Assemblea Nacional ordinària; anualment davant el Consell Nacional i sempre que la Direcció Executiva ho sol·liciti.

Recomanar límits a l’endeutament, proposar mesures i vetllar pel seu compliment.


Defensora de les Persones Associades


És l’òrgan encarregat de vetllar per la garantia del correcte compliment dels Estatuts i reglaments del PDeCAT en tot allò que afecta els drets i deures de les persones associades al partit i al funcionament democràtic intern d’aquest.

És un òrgan unipersonal escollit a través d’un procediment d’eleccions obertes per a totes les persones associades.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES


Responsable: Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), C/ Calàbria , núm. 169 (08015 Barcelona), NIF. Núm. G66848755, contacte@partitdemocrata.cat

Finalitat: Gestionar la seva sol·licitud i enviament d’informació relacionada.

Legitimació: En marcar la casella d’acceptació, vostè està donant el seu legítim consentiment perquè les seves dades personals siguin tractades d’acord amb la nostra política de privadesa.

Cessió: El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions legals.

Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) www.partitdemocrata.cat